Hygienická pravidla COVID-19

 1. Předávání dětí probíhá před vstupem do MŠ. Vstup rodičů do MŠ je zakázaný.
 2. Před vstupem do budovy MŠ je povinnost nasadit dítěti ochranu dýchacích cest splňující standardy dle MO MZd. (chirurgická rouška). Ta musí být podepsána a musí na ní byt uvedeno aktuální datum.
 3. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každé dítě důkladně, po dobu 20 až 30 sekund, umyje ruce. V mateřské škole je k sušení rukou využíván sušič rukou s HEPA filtrem, v kombinaci s antibakteriálním povrchem je jeho provoz ještě více hygienický.
 4. V jednotlivých třídách a šatních prostorách je zajištěno časté větrání.
 5. Provozní zaměstnanci dezinfikují prostory mateřské školy minimálně 2x za den. Klademe důraz na dezinfekci předmětů, klik, hraček, stolů, spínačů, baterií, zábradlí, splachovadel, atd.
 6. Teplota dětí i zaměstnanců se měří v průběhu celého dne. První měření probíhá při vstupu do MŠ (dle lékařské společnosti je normální teplota do 37 °C).
 7. Mateřská škola má pro své zaměstnance zajištěny respirátory třídy FFP2. Zaměstnanci jsou také pravidelně 2x týdně testováni na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2.

Stravování dětí v mateřské škole

 1. Vydávání stravy není umožněno samoobslužně (svačinky a obědy se vydávají na jednom talíři pro jedno dítě). Vydávání příborů zajistí paní učitelky či provozní zaměstnanci.
 2. Děti se stravují rozděleně na jednotlivých třídách. MŠ zajistí stravování na jednotlivých třídách u všech stolečků, které má MŠ k dispozici se zajištěním maximálních možných rozestupů mezi dětmi.
 3. Strava může být vydána do čistého jídlonosiče, který kuchařka mateřské školy znovu umyje.

Organizace vzdělávání na jednotlivých třídách

 1. MŠ zajišťuje výuku dětí s povinnou předškolní docházkou v plné výši, děti jsou rozděleny do obou tříd.
 2. Konání akcí a programů mimo MŠ je do odvolání přerušeno.
 3. Výuka probíhá dle počasí v maximální míře ve venkovních prostorách MŠ.
 4. Kroužky pro osoby s odlišným mateřským jazykem než českým probíhají, stejně tak probíhá i kroužek pohybový.

Případ podezření na nákazu dítěte/zaměstnance MŠ Covidem-19

 1. Onemocnění dítěte nebo zaměstnance se hlásí ředitelce mateřské školy (ředitelka kontaktuje KHS).
 2. Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte a je přítomný doprovod dítěte do MŠ, dítě není vpuštěno do mateřské školy.
 3. Pokud se příznaky onemocnění projeví v průběhu pobytu v mateřské škole, kontaktujeme zákonného zástupce, který telefonicky kontaktuje praktického lékaře, a ten rozhodne o dalším postupu.
 4. Paní učitelka zajistí izolaci dítěte až do převzetí zákonným zástupcem.
 5. Pokud dítě trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, rodiče předkládají lékařské potvrzení, že netrpí infekční nemocí a je možný vstup a pobyt v mateřské škole.

 V Brně, dne 01. 04. 2021

 Mgr. Hana Jandová, ředitelka MŠ

Tato pravidla jsou vydána na základě manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19, a na základě aktuálních nařízení MŠMT.

Přijetí krizového opatření

Vzhledem k současné situaci byly dne 16. 3. 2020 plošně uzavřeny všechny mateřské školy v Brně, děkujeme za pochopení.

V případě potřeby jsou vám k dispozici úřední hodiny pro vydávání potvrzení na OČR v pondělí a středu od 10 do 12 hod. nebo dle domluvy s ředitelkou MŠ až do odvolání.

 

 

projekt MAP Brno II

Naše škola je zapojena do projektu„Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II). Více o projektu a o tom, co škole přináší se můžete dočíst na tomto odkazu.